Πιστοποίηση

Η επιχείρησή μας επενδύει εκτεταμένα στον εκσυγχρονισμό και εφαρμόζει το σύστημα HACCP έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που διαθέτει είναι απαλλαγμένα από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία των καταναλωτών.

Αυτό διασφαλίζεται και πιστοποιείται από την εφαρμογή των συστημάτων ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες παραγωγής.

Το σύστημα HACCP (Hazards Analysis Critical Control Points), συνοπτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

Δημιουργία της ομάδας HACCP (HACCP team)

Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Προμηθειών

Τυποποιημένες Μέθοδοι Εργασίας (SOP - Standard operation Procedures)

Σχέδιο Ανάκλησης Προϊόντος (Recall Plan)

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη ανάπτυξη του Συστήματος HACCP καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων τεκμηρίωσης του Συστήματος HACCP και περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

Προδιαγραφές Προϊόντος (Product Specification)

Κάτοψη εργοστασίου Διαγράμματα ροής (Flow Diagrams)

Ανάλυση Κινδύνων (Hazard Analysis)

Προληπτικά Μέτρα (Preventative Measures)

Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Critical Control Points)

Διαδικασίες παρακολούθησης Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Monitoring Procedures)

Διορθωτικές Ενέργειες (Corrective Actions)

Συστήματα Καταγραφής και Αρχειοθέτησης Στοιχείων (Documentation and Record Keeping)

Παροχή τεχνικής βοήθειας για την επαλήθευση του συστήματος HACCP και τη δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

Εγκατάσταση Διαδικασιών Επαλήθευσης του Συστήματος HACCP

Τεχνικός έλεγχος του Συστήματος HACCP

Haccpe-mail

* Στην εταιρεία μας υπάγεται και τεχνολόγος τροφίμων.